Disclaimer & Privacystatement
Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van haar dienstverlening legt Vereniging Eigen Huis persoonsgegevens van haar leden vast. Deze worden door Vereniging Eigen Huis verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en daarnaast om u te informeren over relevante producten en diensten. Dit geldt ook voor de dochtermaatschappijen van Vereniging Eigen Huis, Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V. en Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Op verzoek zullen wij u inzage verschaffen in de persoonsgegevens zoals wij die geregistreerd hebben en indien noodzakelijk deze gegevens aanpassen. Als u geen informatie over producten of diensten wenst te ontvangen dan kunt u dit ook aan ons kenbaar maken. Uw persoonsgegevens zullen dan worden aangepast of verwijderd. U kunt daartoe een email richten aan ledenservice@eigenhuis.nl

Toepassingsbereik

Het privacy statement en de disclaimer zijn van toepassing op (het gebruik van) alle externe (reclame-)uitingen van Vereniging Eigen Huis waaronder de uitingen via

·  de door Vereniging Eigen Huis geëxploiteerde websites (hierna gezamenlijk of afzonderlijk aangeduid als de "Website")

·  de door Vereniging Eigen Huis verstuurde elektronische nieuwsbrieven (hierna aangeduid als de "Nieuwsbrief")

·  de door Vereniging Eigen Huis geëxploiteerde applicatie ten behoeve van mobiele telefoons (hierna: aangeduid als de "App")

·  het Eigen Huis Magazine

Hierna gezamenlijk te noemen: de "Vereniging Eigen Huis uitingen".

Disclaimer

Via de Vereniging Eigen Huis uitingen wordt algemene informatie verstrekt over Vereniging Eigen Huis en andere onderwerpen. De betreffende informatie wordt door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

De website van Vereniging Eigen Huis bevat een forum. Leden van Vereniging Eigen Huis kunnen toegang tot dit forum krijgen en daar berichten op plaatsen. Geplaatste berichten geven tenzij anders is aangegeven niet de mening van Vereniging Eigen Huis weer en moeten beschouwd worden als de privé mening van degene die het bericht plaatste.

Eigen Huis Hypotheekservice biedt de mogelijkheid om diverse berekeningen uit te voeren. De basis voor deze berekeningen liggen in de door u ingevoerde gegevens en enkele algemene uitgangspunten. De uitkomsten van de berekeningen zijn ter indicatie en er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan.

Vereniging Eigen Huis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid en onvolledigheid van de aangeboden informatie. Verwijzingen via de Vereniging Eigen Huis Uitingen naar sites en andere externe bronnen die niet door ons worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel Vereniging Eigen Huis uiterst selectief is ten aanzien van de externe bronnen waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Het is de ontvanger/gebruiker van de betreffende Vereniging Eigen Huis Uitingen niet toegestaan deze te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Vereniging Eigen Huis.

Privacystatement

Vereniging Eigen Huis is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van leden en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Vereniging Eigen Huis en haar dochtermaatschappijen houden zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijken voor de gegevensverwerking zijn Vereniging Eigen Huis (Displayweg 1 te Amersfoort), Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V. (Displayweg 1 te Amersfoort) en Eigen Huis Hypotheekservice B.V. (Displayweg 3 te Amersfoort). In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die Vereniging Eigen Huis in het kader van de Vereniging Eigen Huis Uitingen verwerkt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

1. voor het verrichten van de aangeboden diensten (zoals het middels de App toezenden van informatie conform uw voorkeuren, het publiceren van door u gegeven en ter publicatie aangeboden commentaren en reacties, etc.)

2. om met u in contact te kunnen treden

3. om u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van Vereniging Eigen Huis (al dan niet toegespitst op de door u kenbaar gemaakte interessegebieden)

4. het analyseren en verbeteren van dienstverlening van Vereniging Eigen Huis (waaronder begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens omtrent het gebruik van de Vereniging Eigen Huis Uitingen)

5. het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van Vereniging Eigen Huis

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Vereniging Eigen Huis daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan Vereniging Eigen Huis stelt.

Webwinkel

Als u iets in de webwinkel bestelt, verstuurt u uw bestelling, persoonsgegevens en bijvoorbeeld rekeningnummer via een zogenoemde Secure Socket Layer (SSL). Dat is een moderne beveiligingstechniek waardoor anderen uw gegevens niet kunnen inzien. Gezien de ontwikkelingen op het gebied van internetbetalingen en de discussie over de veiligheid daarvan, kunt u momenteel bij ons betalen met een acceptgiro of afgifte van een eenmalige machtiging. zodra dit verandert, brengen we u op de hoogte van de nieuwe mogelijkheden en hun veiligheid.

App

In de app wordt gerichte informatie verstrekt. De app biedt aanvullende functionaliteiten ten opzichte van de website.
In de app kunt u:

·  informatie eenvoudig filteren aan de hand van uw eigen voorkeuren, zodat u alleen informatie ontvangt over de onderwerpen die uw interesse hebben

·  informatie die in de App wordt aangeboden eenvoudig delen met derden.

U hoeft zich niet te registreren om gebruik te maken van de app. In de app koppelen wij geen gebruiksgegevens aan persoonlijke data. Op het moment dat u gebruik gaat maken via de app van producten en/of diensten van de vereniging worden uw gegevens wel gevraagd en geldt daarvoor hetgeen in het privacystatement staat beschreven.

Schildertest

De Schildertest wordt geheel vrijblijvend beschikbaar gesteld door Vereniging Eigen Huis. De tool wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Voor een eventuele fout of onvolledigheid aanvaardt Vereniging Eigen Huis geen aansprakelijkheid. Dat geldt ook voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze tool. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze tool behoren toe aan Vereniging Eigen Huis.

Clickgedrag en cookies

Op de website van Vereniging Eigen Huis worden ook algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers zich identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren.

Op onze website maken wij gebruik van cookies, waarmee inzicht kan worden verkregen in het gebruik van onze website. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die gegevens van de surfer vastleggen. Dit bestand kan niet gebruikt worden om u persoonlijk te identificeren.

Cookies worden op onze site gebruikt als u gebruik maakt van één van onze modules. Daarnaast voor uw toegang tot ledenpagina's en voor het verzamelen van gegevens over het bezoek aan onze website. U kunt dan denken aan gegevens als het besturingssysteem, de internetbrowser die u gebruikt en de internetpagina's die u bekijkt. We kunnen zo de dienstverlening aan onze leden verbeteren.

Zonder cookie zou u als bezoeker voor elk nieuw ledenonderwerp steeds weer uw lidmaatschapsnummer en de postcode moeten intikken. Wanneer u onze site weer verlaat blijft de cookie op uw computer staan.

Het is mogelijk om het opslaan van cookies te weigeren door uw browserinstellingen aan te passen. Een aantal mogelijkheden van deze website is bij weigering van cookies niet bruikbaar. Raadpleeg voor aanpassing van de instellingen de handleiding van uw browser.

Formulieren

Ook op andere plaatsen vragen wij gegevens om het contact met (aspirant-)leden te kunnen onderhouden. Bijvoorbeeld als u zich wilt aanmelden als lid, maar ook voor het doorgeven van uw gegevens als die gewijzigd zijn, bijvoorbeeld na een verhuizing. Die gegevens hebben we nodig om ervoor te zorgen dat het Eigen Huis Magazine en eventuele bestellingen op het goede adres worden afgeleverd. Op bepaalde plekken op onze site - onder meer via de knop 'Contact' boven aan de pagina - kunt u reageren op zaken die u op onze site bent tegengekomen.

Meedoen aan discussies of geven van reactie

Als u op onze site mee doet aan een discussie binnen een community of een reactie geeft op een nieuwsbericht, dan behoudt Vereniging Eigen Huis zich het recht voor om uw bijdrage van de site te halen

Eigenhuis.nl en andere websites

Op de site van Vereniging Eigen Huis treft u een aantal links aan naar andere websites. Vereniging Eigen Huis kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring c.q. het privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Internet en e-mail

De afwikkeling van sommige diensten gaat grotendeels via internet en e-mail. Door opdrachten aan derden via Vereniging Eigen Huis te verstrekken gaat u akkoord met het feit dat correspondentie met u zoveel mogelijk via e-mail plaatsvindt. Op het internet kunt u altijd uw status met betrekking tot deze dienst(en) inzien.

Wijzigingen

Dit  Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt in de Vereniging Eigen Huis Uitingen. Vereniging Eigen Huis kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen in ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden gebruik van uw gegevens voor die doeleinden te weigeren.